Definities

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon waarmee TipTopWeb een overeenkomst sluit om een bepaalde dienst te verlenen. Dit wordt gezien als de wederpartij van TipTopWeb die vanaf nu als ‘klant’ wordt bestempeld.
TipTopWeb: De partij die diensten op het gebied van webdesign, grafisch ontwerp en onderhoudsdiensten verleent.
Overeenkomst: Een overeenkomst tussen de klant en TipTopWeb.
Schriftelijk: Overeenkomsten dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan: via e-mail of ander digitaal medium.

Artikel 1. Toepassing

1. Hieronder staan de algemene voorwaarden van TipTopWeb. Deze algemene voorwaarden zijn voor laatst gewijzigd op 31 maart 2018 en gelden voor alle door TipTopWeb geleverde diensten. Door een overeenkomst met TipTopWeb te sluiten, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
2. TipTopWeb heeft het recht om op ieder moment wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden zonder hier vooraf klanten over in te lichten of enige vorm van verantwoording af te leggen. De wijzigingen gelden vervolgens ook voor reeds gesloten overeenkomsten. TipTopWeb zal bij wijzigingen wel proberen haar klanten direct over de wijzigingen in te lichten.
3. Wanneer een klant zich bij TipTopWeb aanmeldt om een bepaalde dienst te laten uitvoeren, betekent dit dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
4. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door TipTopWeb verleende diensten, aanbiedingen, offertes, alle door TipTopWeb gesloten overeenkomsten en alle overige door TipTopWeb verrichtte handelingen.
5. Slechts bij goedkeuring van beide partijen kan er afgeweken worden van deze algemene voorwaarden.
6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen en Acceptatie

1. Alle aanbiedingen die TipTopWeb aan de klant doet, zijn geheel vrijblijvend. Pas na een acceptatie (schriftelijk, dan wel mondeling akkoord van de overeenkomst) zal een dienst uitgevoerd worden.
2. Wanneer de klant van een gesloten overeenkomst wil afwijken, dient er eerst een goedkeuring van beide partijen te zijn. Vervolgens dient er een nieuwe, gewijzigde overeenkomst tot stand te komen die beide partijen schriftelijk moeten goedkeuren voordat deze van kracht gaat.
3. Aanbiedingen of offertes zijn niet vanzelfsprekend ook van toepassing op toekomstige opdrachten. Dit kan betekenen dat bepaalde diensten in de toekomst duurder of goedkoper kunnen worden. TipTopWeb is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen en TipTopWeb zal de klant op een deugdelijke wijze daarvan in kennis stellen.

Artikel 3. Aanvang en Uitvoering van de Overeenkomst

1. Er is pas sprake van een overeenkomst vanaf de dag dat beide partijen schriftelijk tot een overeenstemming gekomen zijn.
2. TipTopWeb zal overeenkomsten naar eigen inzicht en naar optimaal vermogen uitvoeren.
3. TipTopWeb heeft als enige het recht om bepaalde diensten door andere partijen te laten uitvoeren.
4. De klant dient alle gegevens en al het materiaal dat TipTopWeb nodig heeft om bepaalde diensten uit te voeren, tijdig aan te leveren. Indien de klant de gegevens/teksten/afbeeldingen niet op tijd aanlevert, heeft TipTopWeb het recht om extra kosten in rekening te brengen of om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.
5. Indien de klant aan TipTopWeb of een derde partij enige vorm van schade toedient, dan zal de klant deze kosten dekken.
6. De klant vrijwaart TipTopWeb voor mogelijke aanspraken van derden, die bij het uitvoeren van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.
7. Indien TipTopWeb op locatie van de klant naar aanleiding van een opdracht werkzaamheden dient uit te voeren, dan draagt de klant kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten (werkplek en internet) en zal hij bovendien de reiskosten dekken, dit in overleg.

Artikel 4. Duur

1. Het opzetten van een website is een eenmalige verbintenis zonder looptijd. De website zal worden aangeleverd op een termijn die zal worden aangegeven in een schriftelijke overeenkomst.
2. Iedere door TipTopWeb verleende dienst kent een onbepaalde looptijd tenzij schriftelijk een bepaalde termijn waarin de dienst moet zijn uitgevoerd, wordt vastgelegd.
3. TipTopWeb heeft het recht om een bepaalde overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen indien een klant niet (of te laat) materiaal (teksten/afbeeldingen/inloggegevens) aanlevert die voor TipTopWeb essentieel zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5. TipTopWeb heeft het recht om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) op enig moment te beëindigen indien de klant in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd of op een ander manier de controle over het vermogen heeft verloren. De klant heeft dan ook geen recht op een schadevergoeding of enige andere vorm van een vergoeding.
6. TipTopWeb heeft het recht om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) voortijdig te beëindigen indien de klant seksueel getinte (pornografische) of racistische/discriminerende teksten/afbeeldingen/banners op zijn website wil laten vertonen.
7. Indien TipTopWeb niet in staat is om binnen een afgesproken termijn een bepaalde dienst te verlenen, dan zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien er sprake is van overmacht zal de afgesproken termijn worden verlengd.
8. TipTopWeb heeft het recht om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen wanneer de Klant zelfstandig of door derden onderhoud heeft laten verrichten waarbij gebruik is gemaakt van software die niet door TipTopWeb aanbevolen wordt. Het door TipTopWeb aanbevolen content management systeem is Joomla.
9. TipTopWeb heeft het recht om een bepaalde overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen indien een klant informatie en/of bestanden verspreidt die in strijd zijn met internationale wet- en regelgeving.

Artikel 5. Levering

1. Websites worden afgeleverd binnen een schriftelijke afgesproken termijn, nadat de klant al het benodigde materiaal bij TipTopWeb heeft aangeleverd.
2. Het opzetten van een website kent verschillende fases waarin feedback van de klant vereist is. Indien de klant niet binnen een redelijke termijn (binnen 10 dagen) op schriftelijke vragen reageert, dan heeft TipTopWeb het recht om ofwel extra kosten in rekening te brengen ofwel de overeenkomst tijdelijk op te schorten of om de overeenkomst te beëindigen met mogelijk gevolg dat de afgesproken termijn niet wordt gehaald.
3. Indien TipTopWeb niet in staat is om binnen een schriftelijk vastgesteld termijn een bepaalde dienst te voltooien, dan is TipTopWeb een termijn van 14 dagen gegund om alsnog de verplichtingen te voldoen.
4. Een maand na facturatie van een gemaakte website of dienst, wordt deze als afgerond beschouwd. Eventuele wijzigingen worden na deze periode niet meer kosteloos uitgevoerd. Het vaste uurtarief wordt vervolgens gerekend voor onderhoudswerkzaamheden.
5. Indien TipTopWeb de levertermijn overschrijdt, zal de cliënt verplicht blijven om de website af te nemen. De klant heeft niet het recht om een overeenkomst te beëindigen, de ontvangst van de website of de bijbehorende betaling af te wijzen, of op een schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 6. Overmacht

1. TipTopWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld indien TipTopWeb ten gevolge van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt verstaan: al dat in de wet en jurisprudentie omtrent overmacht bij een overeenkomst wordt verstaan.
2. In geval van overmacht kunnen alsnog eerder verleende diensten in rekening worden gebracht bij de klant. De klant dient deze binnen de aangegeven termijn te betalen.
3. In geval van overmacht is het zowel voor de klant als TipTopWeb mogelijk om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen.
4. TipTopWeb is gerechtigd om een overeenkomst tijdelijk op te schorten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een internetstoring of in geval van ziekte.

Artikel 7. Onderhoud

1. Voor het onderhoudpakket die met TipTopWeb worden afgesloten, geldt dat het maandelijks te betalen bedrag per kwartaal in rekening wordt gebracht. Er wordt dus aan het begin van iedere kwartaal een bedrag gefactureerd dat de kosten voor de komende drie maanden omvat.
2. Het onderhoudpakket wordt automatisch verlengd voor een volgend maand, tenzij de klant - minimaal een maand voor het verstrijken aangeeft via de mail dat het onderhoudpakket wordt gestopt.
4. Indien de klant niet voldoet aan haar betaalverplichtingen (binnen een termijn van 14 dagen na het verzenden van de factuur), dan heeft TipTopWeb het recht om het onderhoudpakket per direct te stoppen.

Artikel 8. Logo ontwerp

1. TipTopWeb levert materiaal dat de klant zelf kan laten drukken. Hierbij is TipTopWeb niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen en/of andere fouten in het drukwerk. De klant dient bij akkoord zelf het drukwerk te hebben gecontroleerd en goed bevonden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant en geenszins bij TipTopWeb. 

Artikel 9. Prijzen

1. TipTopWeb rekent geen BTW op alle prijzen, genoemd op de website, omdat TipTopWeb valt onder de regeling van "klein zelfstandiger".
2. TipTopWeb heeft het recht om de tarieven op de website te wijzigen. Aanbiedingen die TipTopWeb in het verleden gedaan heeft, zijn dus geen tarieven die ook voor de toekomst gelden.
3. Indien de tarieven voor een bepaalde dienst worden gewijzigd, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld, zodat de klant eventueel de overeenkomst nog kan beëindigen.
4. Een tariefswijziging kan plaatsvinden bij een wijziging van de inhoud van een bepaalde opdracht of bij wijzigingen voor de TipTopWeb geldende wet- en regelgeving.
5. Alle kosten, omtrent de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

1. De klant heeft een betalingsverplichting vanaf de dag dat er een overeenkomst wordt
gesloten tussen TipTopWeb en de klant.
2. De aan de klant gestuurde facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden en te worden bijgeschreven op de rekening van TipTopWeb, anders, heeft TipTopWeb het recht om 25 euro (als administratiekosten) extra in rekening te brengen.
3.TipTopWeb heeft het recht om de klant een voorschot te laten betalen.
4. Indien de klant verzuimt de gefactureerde bedragen binnen de termijn van 14 dagen te betalen, dan heeft TipTopWeb het recht om werkzaamheden op te schorten totdat de verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratiekosten) alsnog zijn betaald.
5. De klant wordt pas volledig eigenaar van een aangeleverde website wanneer hij zijn betalingsverplichtingen aan TipTopWeb heeft voldaan.

Artikel 11. Copyright/intellectuele eigendommen

1. Aanpassingen aan het door TipTopWeb vervaardigde materiaal mogen alleen worden gedaan indien TipTopWeb hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2. De handleidingen die de klant van TipTopWeb ontvangt, mogen onder geen enkele voorwaarden gedeeld/verspreid worden met de mensen die geen klant zijn bij TipTopWeb.
3. TipTopWeb heeft het recht om op iedere door haar vervaardigde website een link op te nemen in de footer die verwijst naar de website van TipTopWeb. Het staat de klant niet vrij om deze link zonder overleg te verwijderen.
4. TipTopWeb heeft het recht om de tijdens een opdracht vergaarde kennis/materiaal (zoals afbeeldingframes) ook voor andere klanten te gebruiken op voorwaarde dat er geen vertrouwelijke informatie gebruikt wordt.
5. De klant vrijwaart TipTopWeb voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom van de door de klant ter beschikking gestelde documenten (ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst).

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring Artikel

TipTopWeb is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege haarzelf geleverde diensten uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat blijkens de factuur betaald is voor de desbetreffende prestatie. In geval de opdrachtgever aansprakelijk stelt, is hij gehouden te bewijzen dat de gestelde wanprestatie het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door TipTopWeb. TipTopWeb is in ieder geval niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TipTopWeb ten gevolge waarvan de (gevolg)schade is geleden.

13. Meerwerk

1. Indien bepaalde diensten die buiten de overeenkomst vallen door TipTopWeb uitgevoerd moeten worden, dan zal het vaste uurtarief gefactureerd worden.

Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De klant dient tijdig en adequaat te reageren op de e-mails die door TipTopWeb verzonden worden. Dit is nodig om het proces te bespoedigen en binnen de overeengekomen termijn een bepaalde dienst (zoals het opzetten van een website) te kunnen verlenen.
2. De klant dient tijdig al het benodigde materiaal (teksten, afbeeldingen en logo’s) aan te leveren en volgens afgesproken criteria.
3. TipTopWeb heeft het recht om de website van de klant te gebruiken als promotiemateriaal. Dit zal in de praktijk betekenen dat in de footer (onderste gedeelte van de website) de tekst ‘Deze website is gemaakt door TipTopWeb’ zal worden opgenomen met een klikbare link naar www.tiptopweb.nl. Tevens heeft TipTopWeb het recht om de website te nemen in het portfolio op de website van TipTopWeb met een toelichtende tekst.
4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan heeft TipTopWeb het recht om een overeenkomst op te schorten.

Artikel 15. Verplichtingen van de opdrachtnemer

1. TipTopWeb heeft een inspanningsverplichting en zal zich zodoende altijd inspannen voor de klant, maar is niet gebonden aan het behalen van enig concreet resultaat.

Artikel 16. Klachten

1. Als de klant de gefactureerde bedragen als ‘onjuist’ beschouwd, dan dient hij dit binnen twee weken schriftelijk aan te geven bij TipTopWeb opdat een onderzoek kan worden gestart. TipTopWeb is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege haarzelf geleverde diensten uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat blijkens de factuur betaald is voor de desbetreffende prestatie. In geval de opdrachtgever aansprakelijk stelt, is hij gehouden te bewijzen dat de gestelde wanprestatie hetrechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door TipTopWeb. TipTopWeb is in ieder geval niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TipTopWeb ten gevolge waarvan de (gevolg)schade is geleden. 

Artikel 17. Diverse bepalingen

1. Indien één van deze voorwaarden volgens de bevoegde rechter in strijd zijn met wettelijke bepalingen, dan wordt deze voorwaarde als ongeschreven beschouwd en vervangen door de meest overeenkomende (wettelijk geaccepteerde) voorwaarde. De rest van de voorwaarden uit deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijk geval wel van kracht.
2. Het Nederlands recht is van toepassing op alle door TipTopWeb gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten.
3.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.