Definities

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon waarmee TipTopWeb een overeenkomst sluit om een bepaalde dienst te verlenen. Dit wordt gezien als de wederpartij van TipTopWeb die vanaf nu als ‘klant’ wordt bestempeld.
TipTopWeb: De partij die diensten op het gebied van webdesign, grafisch ontwerp en onderhoudsdiensten verleent.
Overeenkomst: Een overeenkomst tussen de klant en TipTopWeb.
Schriftelijk: Overeenkomsten dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan: via e-mail of ander digitaal medium.

Artikel 1. Toepassing

1. Hieronder staan de algemene voorwaarden van TipTopWeb. Deze algemene voorwaarden zijn voor laatst gewijzigd op 31 maart 2018 en gelden voor alle door TipTopWeb geleverde diensten. Door een overeenkomst met TipTopWeb te sluiten, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
2. TipTopWeb heeft het recht om op ieder moment wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden zonder hier vooraf klanten over in te lichten of enige vorm van verantwoording af te leggen. De wijzigingen gelden vervolgens ook voor reeds gesloten overeenkomsten. TipTopWeb zal bij wijzigingen wel proberen haar klanten direct over de wijzigingen in te lichten.
3. Wanneer een klant zich bij TipTopWeb aanmeldt om een bepaalde dienst te laten uitvoeren, betekent dit dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
4. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door TipTopWeb verleende diensten, aanbiedingen, offertes, alle door TipTopWeb gesloten overeenkomsten en alle overige door TipTopWeb verrichtte handelingen.
5. Slechts bij goedkeuring van beide partijen kan er afgeweken worden van deze algemene voorwaarden.
6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen en Acceptatie

1. Alle aanbiedingen die TipTopWeb aan de klant doet, zijn geheel vrijblijvend. Pas na een acceptatie (schriftelijk, dan wel mondeling akkoord van de overeenkomst) zal een dienst uitgevoerd worden.
2. Wanneer de klant van een gesloten overeenkomst wil afwijken, dient er eerst een goedkeuring van beide partijen te zijn. Vervolgens dient er een nieuwe, gewijzigde overeenkomst tot stand te komen die beide partijen schriftelijk moeten goedkeuren voordat deze van kracht gaat.
3. Aanbiedingen of offertes zijn niet vanzelfsprekend ook van toepassing op toekomstige opdrachten. Dit kan betekenen dat bepaalde diensten in de toekomst duurder of goedkoper kunnen worden. TipTopWeb is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen en TipTopWeb zal de klant op een deugdelijke wijze daarvan in kennis stellen.

Artikel 3. Aanvang en Uitvoering van de Overeenkomst

1. Er is pas sprake van een overeenkomst vanaf de dag dat beide partijen schriftelijk tot een overeenstemming gekomen zijn.
2. TipTopWeb zal overeenkomsten naar eigen inzicht en naar optimaal vermogen uitvoeren.
3. TipTopWeb heeft als enige het recht om bepaalde diensten door andere partijen te laten uitvoeren.
4. De klant dient alle gegevens en al het materiaal dat TipTopWeb nodig heeft om bepaalde diensten uit te voeren, tijdig aan te leveren. Indien de klant de gegevens/teksten/afbeeldingen niet op tijd aanlevert, heeft TipTopWeb het recht om extra kosten in rekening te brengen of om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.
5. Indien de klant aan TipTopWeb of een derde partij enige vorm van schade toedient, dan zal de klant deze kosten dekken.
6. De klant vrijwaart TipTopWeb voor mogelijke aanspraken van derden, die bij het uitvoeren van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.
7. Indien TipTopWeb op locatie van de klant naar aanleiding van een opdracht werkzaamheden dient uit te voeren, dan draagt de klant kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten (werkplek en internet) en zal hij bovendien de reiskosten dekken, dit in overleg.

Artikel 4. Duur

1. Het opzetten van een website is een eenmalige verbintenis zonder looptijd. De website zal worden aangeleverd op een termijn die zal worden aangegeven in een schriftelijke overeenkomst.
2. Iedere door TipTopWeb verleende dienst kent een onbepaalde looptijd tenzij schriftelijk een bepaalde termijn waarin de dienst moet zijn uitgevoerd, wordt vastgelegd.
3. TipTopWeb heeft het recht om een bepaalde overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen indien een klant niet (of te laat) materiaal (teksten/afbeeldingen/inloggegevens) aanlevert die voor TipTopWeb essentieel zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5. TipTopWeb heeft het recht om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) op enig moment te beëindigen indien de klant in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd of op een ander manier de controle over het vermogen heeft verloren. De klant heeft dan ook geen recht op een schadevergoeding of enige andere vorm van een vergoeding.
6. TipTopWeb heeft het recht om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) voortijdig te beëindigen indien de klant seksueel getinte (pornografische) of racistische/discriminerende teksten/afbeeldingen/banners op zijn website wil laten vertonen.
7. Indien TipTopWeb niet in staat is om binnen een afgesproken termijn een bepaalde dienst te verlenen, dan zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien er sprake is van overmacht zal de afgesproken termijn worden verlengd.
8. TipTopWeb heeft het recht om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen wanneer de Klant zelfstandig of door derden onderhoud heeft laten verrichten waarbij gebruik is gemaakt van software die niet door TipTopWeb aanbevolen wordt. Het door TipTopWeb aanbevolen content management systeem is Joomla.
9. TipTopWeb heeft het recht om een bepaalde overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen indien een klant informatie en/of bestanden verspreidt die in strijd zijn met internationale wet- en regelgeving.

Artikel 5. Levering

1. Websites worden afgeleverd binnen een schriftelijke afgesproken termijn, nadat de klant al het benodigde materiaal bij TipTopWeb heeft aangeleverd.
2. Het opzetten van een website kent verschillende fases waarin feedback van de klant vereist is. Indien de klant niet binnen een redelijke termijn (binnen 10 dagen) op schriftelijke vragen reageert, dan heeft TipTopWeb het recht om ofwel extra kosten in rekening te brengen ofwel de overeenkomst tijdelijk op te schorten of om de overeenkomst te beëindigen met mogelijk gevolg dat de afgesproken termijn niet wordt gehaald.
3. Indien TipTopWeb niet in staat is om binnen een schriftelijk vastgesteld termijn een bepaalde dienst te voltooien, dan is TipTopWeb een termijn van 14 dagen gegund om alsnog de verplichtingen te voldoen.
4. Een maand na facturatie van een gemaakte website of dienst, wordt deze als afgerond beschouwd. Eventuele wijzigingen worden na deze periode niet meer kosteloos uitgevoerd. Het vaste uurtarief wordt vervolgens gerekend voor onderhoudswerkzaamheden.
5. Indien TipTopWeb de levertermijn overschrijdt, zal de cliënt verplicht blijven om de website af te nemen. De klant heeft niet het recht om een overeenkomst te beëindigen, de ontvangst van de website of de bijbehorende betaling af te wijzen, of op een schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 6. Overmacht

1. TipTopWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld indien TipTopWeb ten gevolge van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt verstaan: al dat in de wet en jurisprudentie omtrent overmacht bij een overeenkomst wordt verstaan.
2. In geval van overmacht kunnen alsnog eerder verleende diensten in rekening worden gebracht bij de klant. De klant dient deze binnen de aangegeven termijn te betalen.
3. In geval van overmacht is het zowel voor de klant als TipTopWeb mogelijk om een overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te beëindigen.
4. TipTopWeb is gerechtigd om een overeenkomst tijdelijk op te schorten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een internetstoring of in geval van ziekte.

Artikel 7. Onderhoud

1. Voor het onderhoudpakket die met TipTopWeb worden afgesloten, geldt dat het maandelijks te betalen bedrag per kwartaal in rekening wordt gebracht. Er wordt dus aan het begin van iedere kwartaal een bedrag gefactureerd dat de kosten voor de komende drie maanden omvat.
2. Het onderhoudpakket wordt automatisch verlengd voor een volgend maand, tenzij de klant - minimaal een maand voor het verstrijken aangeeft via de mail dat het onderhoudpakket wordt gestopt.
4. Indien de klant niet voldoet aan haar betaalverplichtingen (binnen een termijn van 14 dagen na het verzenden van de factuur), dan heeft TipTopWeb het recht om het onderhoudpakket per direct te stoppen.

Artikel 8. Logo ontwerp

1. TipTopWeb levert materiaal dat de klant zelf kan laten drukken. Hierbij is TipTopWeb niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen en/of andere fouten in het drukwerk. De klant dient bij akkoord zelf het drukwerk te hebben gecontroleerd en goed bevonden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant en geenszins bij TipTopWeb. 

Artikel 9. Prijzen

1. TipTopWeb rekent geen BTW op alle prijzen, genoemd op de website, omdat TipTopWeb valt onder de regeling van "klein zelfstandiger".
2. TipTopWeb heeft het recht om de tarieven op de website te wijzigen. Aanbiedingen die TipTopWeb in het verleden gedaan heeft, zijn dus geen tarieven die ook voor de toekomst gelden.
3. Indien de tarieven voor een bepaalde dienst worden gewijzigd, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld, zodat de klant eventueel de overeenkomst nog kan beëindigen.
4. Een tariefswijziging kan plaatsvinden bij een wijziging van de inhoud van een bepaalde opdracht of bij wijzigingen voor de TipTopWeb geldende wet- en regelgeving.
5. Alle kosten, omtrent de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

1. De klant heeft een betalingsverplichting vanaf de dag dat er een overeenkomst wordt
gesloten tussen TipTopWeb en de klant.
2. De aan de klant gestuurde facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden en te worden bijgeschreven op de rekening van TipTopWeb, anders, heeft TipTopWeb het recht om 25 euro (als administratiekosten) extra in rekening te brengen.
3.TipTopWeb heeft het recht om de klant een voorschot te laten betalen.
4. Indien de klant verzuimt de gefactureerde bedragen binnen de termijn van 14 dagen te betalen, dan heeft TipTopWeb het recht om werkzaamheden op te schorten totdat de verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratiekosten) alsnog zijn betaald.
5. De klant wordt pas volledig eigenaar van een aangeleverde website wanneer hij zijn betalingsverplichtingen aan TipTopWeb heeft voldaan.

Artikel 11. Copyright/intellectuele eigendommen

1. Aanpassingen aan het door TipTopWeb vervaardigde materiaal mogen alleen worden gedaan indien TipTopWeb hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2. De handleidingen die de klant van TipTopWeb ontvangt, mogen onder geen enkele voorwaarden gedeeld/verspreid worden met de mensen die geen klant zijn bij TipTopWeb.
3. TipTopWeb heeft het recht om op iedere door haar vervaardigde website een link op te nemen in de footer die verwijst naar de website van TipTopWeb. Het staat de klant niet vrij om deze link zonder overleg te verwijderen.
4. TipTopWeb heeft het recht om de tijdens een opdracht vergaarde kennis/materiaal (zoals afbeeldingframes) ook voor andere klanten te gebruiken op voorwaarde dat er geen vertrouwelijke informatie gebruikt wordt.
5. De klant vrijwaart TipTopWeb voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom van de door de klant ter beschikking gestelde documenten (ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst).

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring Artikel

TipTopWeb is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege haarzelf geleverde diensten uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat blijkens de factuur betaald is voor de desbetreffende prestatie. In geval de opdrachtgever aansprakelijk stelt, is hij gehouden te bewijzen dat de gestelde wanprestatie het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door TipTopWeb. TipTopWeb is in ieder geval niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TipTopWeb ten gevolge waarvan de (gevolg)schade is geleden.

13. Meerwerk

1. Indien bepaalde diensten die buiten de overeenkomst vallen door TipTopWeb uitgevoerd moeten worden, dan zal het vaste uurtarief gefactureerd worden.

Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De klant dient tijdig en adequaat te reageren op de e-mails die door TipTopWeb verzonden worden. Dit is nodig om het proces te bespoedigen en binnen de overeengekomen termijn een bepaalde dienst (zoals het opzetten van een website) te kunnen verlenen.
2. De klant dient tijdig al het benodigde materiaal (teksten, afbeeldingen en logo’s) aan te leveren en volgens afgesproken criteria.
3. TipTopWeb heeft het recht om de website van de klant te gebruiken als promotiemateriaal. Dit zal in de praktijk betekenen dat in de footer (onderste gedeelte van de website) de tekst ‘Deze website is gemaakt door TipTopWeb’ zal worden opgenomen met een klikbare link naar www.tiptopweb.nl. Tevens heeft TipTopWeb het recht om de website te nemen in het portfolio op de website van TipTopWeb met een toelichtende tekst.
4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan heeft TipTopWeb het recht om een overeenkomst op te schorten.

Artikel 15. Verplichtingen van de opdrachtnemer

1. TipTopWeb heeft een inspanningsverplichting en zal zich zodoende altijd inspannen voor de klant, maar is niet gebonden aan het behalen van enig concreet resultaat.

Artikel 16. Klachten

1. Als de klant de gefactureerde bedragen als ‘onjuist’ beschouwd, dan dient hij dit binnen twee weken schriftelijk aan te geven bij TipTopWeb opdat een onderzoek kan worden gestart. TipTopWeb is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege haarzelf geleverde diensten uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat blijkens de factuur betaald is voor de desbetreffende prestatie. In geval de opdrachtgever aansprakelijk stelt, is hij gehouden te bewijzen dat de gestelde wanprestatie hetrechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door TipTopWeb. TipTopWeb is in ieder geval niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TipTopWeb ten gevolge waarvan de (gevolg)schade is geleden. 

Artikel 17. Diverse bepalingen

1. Indien één van deze voorwaarden volgens de bevoegde rechter in strijd zijn met wettelijke bepalingen, dan wordt deze voorwaarde als ongeschreven beschouwd en vervangen door de meest overeenkomende (wettelijk geaccepteerde) voorwaarde. De rest van de voorwaarden uit deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijk geval wel van kracht.
2. Het Nederlands recht is van toepassing op alle door TipTopWeb gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten.
3.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


volgt...

Structuur Joomla!

Het Joomla!-framework, de kern van het systeem, regelt alle basiselementen van een website, zoals de ingelogde gebruikers, de rechten van bezoekers en gebruikers en het ophalen van gegevens vanuit verschillende bronnen. Vervolgens zijn er drie elementen (extensies, extensions in het engels) binnen Joomla! die geactiveerd worden door het framework:

 • Components: programma's geschreven in PHP die daadwerkelijke acties uitvoeren, zoals het verwerken van nieuwsberichten van platte tekst naar HTML-geformatteerde tekst. Het belangrijkste voordeel van de Components is echter de mogelijkheid die ze bieden om de website in kwestie functioneel uit te breiden. Hierbij kan gedacht worden aan een gastenboek, downloadomgeving, fotogalerij, etc.
 • Modules: blokken op de website die naast de hoofdinhoud getoond kunnen worden. Voorbeelden zijn o.a. menu's, kalenders, willekeurige afbeeldingen en recente toevoegingen.
 • Plug-ins: transformeren tekst in de inhoud van een pagina naar een geformatteerde tekst, zonder rekening te houden met de sjablonen/templates. Een standaard bijgeleverde plug-in zorgt er bijvoorbeeld voor dat een e-mailadres in de inhoud van een pagina omgezet wordt naar een voor spambot onleesbare code. Voor het uitkomen van Joomla! 1.5 werden de plug-ins Mambots genoemd.

Vervolgens sturen deze elementen hun uitgewerkte inhoud door naar de template, waar de betreffende teksten vervangen worden.

De template uiteindelijk, is verantwoordelijk voor de grafische voorstelling van de website. Hier staan de diverse css-bestanden voor de opmaak van tekst en de instructies voor de plaatsing van de onderdelen in de betreffende pagina.

Voordelen Joomla!

 • gebruikersvriendelijk content management systeem (waarmee je je website kunt beheren)
 • geen licentiekosten voor je website beheer systeem
 • SEF; Search Engine Friendly. Enorm zoekmachinevriendelijk
 • een ruime keuze uit kant-en-klare extensies en templates
 • joomla is transparant
 • navigatiestructuur is eenvoudig aan te passen en uit te breiden
 • je zit niet aan 1 website designer/bouwer vast
 • lage hosting kosten

Populariteit: 
Joomla! is de meest populaire open source CMS (Content Management System) op de markt vandaag. U vindt altijd een partner die u kan ondersteunen!

Actieve gemeenschap: 
Joomla heeft één van de grootste actieve open source communities op het net. Duizenden ontwikkelaars ondersteunen het platform en zorgen voor een stabiel en flexibel product.

Geen licentie kosten: 
Joomla heeft geen licentiekosten; het is een open source project. Ook de kosten van een website op basis van Joomla zijn over het algemeen lager dan een website gebouwd op een eigen CMS.

Stabiel, betrouwbaar en flexibel: 
Joomla is gebaseerd op een robuust en veilig framework. En dankzij een enorme bibliotheek van flexibele extensies (uitbreidingen) is Joomla uitgegroeid tot het meest krachtige, robuuste en uitbreidbare Content Management Systeem dat vandaag de dag beschikbaar is.

Ga naar de Joomla! website om u te overtuigen.

1. Maak gebruik van relevante A/B testen

Om bepaalde pagina’s te verbeteren of te analyseren is het handig om gebruik te maken van A/B testen. Hierbij maak je twee versies van een pagina en deze laat je testen door je bezoekers.  Als je genoeg bezoekers hebt ontvangen kun je zien welke versie het best heeft gescoord. Aan de hand van deze gegevens kun je de beste variant uitkiezen en gebruiken. Het is bij het opstellen van een A/B test dat je niet meerdere veranderingen aanpast, als je dit wel doet kun je niet achterhalen welke verandering gescoord heeft. 

2. Creëer interactie op je website en social media kanalen

Als je naar de bekende websites kijkt zie je eigenlijk overal wel een FAQ pagina of een forum. Dit is natuurlijk erg handig zodat je zelf niet alle vragen hoeft te beantwoorden, maar daarnaast creëert het ook interactie op je website. Deze interactie merkt Google ook op en dit wordt meegenomen in de ranking. Dit geldt ook voor de interactie op Facebook, het is hier ook belangrijk om veel reacties, likes en shares te krijgen. Dit vergroot namelijk ook het bereik. 

 

Zorg er wel voor dat je geen ‘like, deel en win actie’ op je social inzet. Dergelijke acties worden door facebook niet gewaardeerd en zorgt alleen voor een tijdelijke piek in je likers en volgers en is vaak niet de doelgroep die je wilt aanspreken. 

3. Zorg dat een SSL certificaat aanwezig is externe links

Het is natuurlijk mooi als jouw content gedeeld wordt door een andere website met een link naar jouw website toe. Dit draagt bij aan je domein waarde en dit is natuurlijk goed voor de Google ranking. Er is hier alleen wel iets waar je goed op moet letten. Je moet namelijk zorgen dat de link begint met https://. Wanneer dit niet zo is creëert deze link een stuk minder waarde voor jouw website. Google waardeert websites met een SSL certificaat veel meer dan een ‘onveilige’ website zonder. Voor externe links is het dan ook belangrijk om de waarde ‘veilig’ mee te geven. 

4. Meteen (meer) bezoekers via Google AdWords 

Je kunt organisch (gratis) hoog staan, maar ook direct helemaal bovenaan komen met advertenties. Als je op de goede manier adverteert via Google AdWords kun je dit meteen terug zien aan de cijfers. Dit zijn vooral de bezoekersaantallen en hopelijk ook een stukje extra omzet. Voor deze extra omzet adverteer je tenslotte. Als je geen extra omzet ontvangt door deze advertenties krijg je een slechte ROI (return on investment). Dit is de verhouding tussen de opbrengst en de investering, reken dus altijd goed uit of de investering in Google AdWords zichzelf goed terugbetaalt in omzet voor jouw bedrijf. 

5. Haal overbodige links van je website af

Om goede content te creëren is het belangrijk om uitgaande links te plaatsen. Het is bij deze links wel belangrijk dat ze verwijzen naar artikelen of websites met een toegevoegde waarde. Google ziet dan dat je in jouw artikel de mening van anderen meeneemt en beoordeelt dit dan als goed. Het is bij deze uitgaande link belangrijk dat je de linkt opent in een nieuw tabblad. Als dit niet gebeurt kun je onnodig bezoekers kwijtraken, omdat ze naar de andere website doorverwezen worden. 

6. Schrijf je pagina’s volgends de verwachtingen van de bezoeker

Wanneer een bezoeker op jouw pagina klikt heeft hij een bepaalde verwachting. Het is hierbij belangrijk dat je deze verwachting kan waarmaken en de bezoeker kunt behouden. Als een bezoeker bijvoorbeeld op een site voor fietsen klikt is het niet de bedoeling dat er alleen maar scooters op de pagina staan. Hierdoor zal de bezoeker de pagina al snel verlaten en dit verhoogt het bounceratio.

7. Je website is hierbij nooit af, hij kan altijd geoptimaliseerd worden

Het is bij je website belangrijk om je website en content te blijven veranderen. Ondanks dat als je al op een toppositie staat betekent het niet dat je niks meer hoeft te veranderen of te optimaliseren. Om te blijven meedraaien in de top is het belangrijk om deze content bij te houden, Google ziet dit namelijk ook. Dit komt omdat je concurrenten ook steeds veranderingen aanbrengen en misschien zelfs wel content van jou overnemen. 

8. Houd rekening met voice search

De afgelopen jaren wordt voice search steeds populairder en het aantal gebruikers hiervan is vorig jaar zelfs verdubbeld naar ruim 20%. De verwachtingen hiervoor zijn ook dat dit percentage de komende jaren sterk toeneemt. Om deze reden is het belangrijk dat je let op deze relatief nieuwe manier van zoeken. Bij voice search spreekt iemand een vraag in voor Google en deze wordt dan beantwoord. Hierbij wordt er dus geen gebruik meer gemaakt van korte zoekwoorden maar van longtail zoekwoorden waarbij er een specifieke vraag gevraagd wordt.

9. Schrijf waardevolle content voor de bezoeker

Schrijf je pagina’s over een bepaald onderwerp zodat er een duidelijke leidraad in zit. Zo is de gegeven informatie duidelijk voor de bezoeker en tevens ook voor zoekmachines. Het is hierbij vooral belangrijk dat de pagina relevante inhoud bevat. Google herkent slechte teksten door onder andere het gedrag van bezoekers.  

10. Weet wie je doelgroep is

Bij het schrijven van content is het belangrijk dat je goed weet wie je doelgroep is. Je past namelijk je schrijfwijze en je inhoud aan op deze doelgroep. Het is hiermee goed om buyer persona’s aan te maken. Dit is een beschreven profiel van jouw doelgroep. Hierdoor kun je inschatten wat jouw doelgroep wil, wat ze leuk vinden en hoe ze benaderd willen worden. Daarnaast weet je precies hoe je ze moet aanspreken door de juiste woorden te gebruiken.

11. Maak het gemakkelijk om jouw social media content te delen

Wanneer bezoekers jouw content op social media kanalen leuk of interessant vinden zullen ze het willen delen. Dit kunnen ze doen op de social media kanalen zelf maar ook via jouw website. Je moet daarom zorgen dat bezoekers dit ook makkelijk kunnen doen door duidelijke deel iconen te gebruiken. Hierdoor creëer je gemakkelijk en gratis een groot bereik. 

12. Zet je belangrijkste zoekwoord in je domeinnaam

Het is niet noodzakelijk om je belangrijkste zoekwoord in je domeinnaam te zetten, maar het kan wel meehelpen aan je Google positie. Als je bijvoorbeeld een fietsenwinkel hebt kun je fietsenwinkelx.nl aanmaken. Hierdoor zal je sneller bovenaan komen als er op jouw zoekwoord wordt gezocht.

13. Voeg beschrijvingen toe aan alle afbeeldingen

Hierbij moet je denken aan een alt-text die je toevoegt aan de afbeeldingen. Google is niet in staat om de afbeelding zelf te lezen, maar Google indexeert de alt-text wel. Het is daarom belangrijk om een nuttige alt-tekst te hebben die de afbeelding beschrijft. Dit geldt ook voor de naam van de afbeelding. Noem jouw afbeelding geen ‘img_12345.jpg’ maar ‘blauwe voetbalschoen merk X’. 

14. Maak gebruik van je eigen contact gegevens

Gebruikers vinden het fijn als een bedrijf duidelijk de contactgegevens op een contactpagina of in de footer heeft staan. Dit wekt vertrouwen en veiligheid op en bezoekers kunnen je snel bereiken als ze naar je gegevens zoeken. Het is makkelijk om je contactgegevens op je website te zetten en het zorgt voor een hogere gebruiksvriendelijkheid. 

15. Maak jouw tekst makkelijk leesbaar door middel van witruimte

Grote lappen tekst zijn vaak lastig en saai om te lezen en worden daarom vaak overgeslagen. Dit kan er zelfs toe leiden dat bezoekers jouw website snel weer verlaten en dit wil je natuurlijk niet. Een makkelijke oplossing hiervoor is om witruimtes te plaatsen in je teksten. Zo krijgt de tekst een betere structuur en is het makkelijker te lezen voor de gebruiker. Daarnaast zullen de zoekmachines de teksten met witruimtes ook beter begrijpen.

16.    Geef je website een goede navigatie

Een goede navigatie in je website zorgt ervoor dat je pagina’s naar elkaar linken, hierdoor wordt de waarde over alle pagina’s verdeeld. Daarnaast helpt een handige navigatie voor een hoge gebruiksvriendelijkheid bij de bezoeker omdat ze makkelijk de weg kunnen vinden op de site. 

17. Gebruik geen rare tekens in je URL

Er worden zo nu en dan nog wel eens fouten gemaakt in de URL van een website. Dit is natuurlijk erg zonde omdat de URL gratis SEO kracht is. De URL is namelijk een belangrijke factor in de Google ranking. Als je bijvoorbeeld een scheidingsteken wilt gebruiken dan gebruik je een minteken (-) en geen laag liggende streepjes (_). Deze laag liggende streepjes worden gezien als één woord door Google en zo komt er een onbekend woord uit, waarop nooit iemand zal zoeken. 

18. Krijg inzicht in je zoekwoorden met Keyword Hero

Keyword Hero maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in het verkeer die jouw zoekwoorden ontvangen. Dit is normaal lastig te beoordelen omdat het organisch verkeer is. Je kunt namelijk in Google AdWords wel zien welke zoekwoorden conversies en vertoningen hebben. Dit is dus lastiger te meten met organisch verkeer en vandaar dat Keyword Hero een handige tool is. 

19. Weet welke richtlijnen Google Webmasters stelt en houd hier rekening mee

De richtlijnen die Google opgesteld heeft voor een betere positie in Google heten de Google Webmasters richtlijnen. De richtlijnen bestaan uit algemene- en kwaliteitsrichtlijnen. Als je in Google wilt komen te staan moet je je website in ieder geval houden aan de algemene richtlijnen. De kwaliteitsrichtlijnen zijn er voor om hoger te scoren in de zoekmachine. Het is dus belangrijk om met beide rekening te houden. 

20. Maak je URL kort en krachtig

Een lange URL komt minder snel voor in de zoekresultaten en dat wil je voorkomen. Om een hogere autoriteit te creëren is het ook beter om een pagina die dichterbij de homepage staan te maken. Voor een landingspagina is het dus handig om deze direct na je domeinnaam te zetten. Bijvoorbeeld domeinnaam.com/landingspagina in plaats van domeinnaam.com/google/seo/landingspagina. Het is hierbij ook belangrijk om overbodige woorden weg te laten, denk aan woorden als in, de, het, om, en woorden die niet zoveel toevoegen.

21. Besteed de nodige tijd aan je website

Je komt niet meteen op een hoge plek in Google, hiervoor heb je geduld nodig. Daarnaast is een nieuwe website niet zomaar gemaakt want dit heeft tijd nodig. Tijd nodig om gemaakt te worden en tijd nodig om autoriteit te krijgen van Google. De tijd moet je besteden aan het optimaliseren van je website, dit kan door andere goede content te publiceren. Het maken van goede content kost veel tijd maar het is wel erg belangrijk.

22. Zorg voor links met een goede kwaliteit

Links zijn erg belangrijk voor een goede positie in Google, hierbij is vooral de kwaliteit van de link belangrijk. Zo zijn de overzicht sites niet meer zo belangrijk omdat er veel uitgaande links op staan. Google hecht veel meer waarde aan websites met veel goede content zoals vak websites of blogpagina’s. Het is dus belangrijk om juist op deze pagina links te krijgen. Dit doe je door met hen partnerschappen aan te gaan en content aan te bieden. Let op dat het ruilen van links – de ik plaats jouw link als je de mijne plaatst – niet werkt om die positie in Google te verkrijgen. 

23. Zorg voor een snelle website

Voor een ranking in Google neemt Google ook de laadtijd van de pagina mee in haar score. Google geeft deze laadtijd aan met een cijfer tussen de 0 en 100. Hierbij wordt een score hoger dan 80 als goed gezien. Je kunt jouw score snel zelf zien op pagespeed. Een snelle laadtijd maakt je website gebruiksvriendelijker en dit is erg belangrijk. Je kunt je laadtijd verbeteren door afbeeldingen op je website te verkleinen of overbodige plug-ins verwijderen. 

Heb je hulp nodig bij een Joomla website?

- Mijn plaatje staat opeens aan de verkeerde kant, hoe krijg ik het weer op de juiste plek?
- Ik zie opeens allemaal vreemde tekens op mijn website, wat kan er aan de hand zijn?
- Kan ik mijn nieuwsbrieven versturen vanuit mijn website? 
- Welke extensie kan ik het beste gebruiken als ik een agenda op mijn website wil?
- Ik wil facturen versturen vanuit mijn website, kan dat?

Er is gratis hulp...

Het zijn allemaal voorbeelden van vragen waar je zelf misschien niet zo snel een antwoord op weet, maar die je enorm afhouden van je werk omdat je niet verder kunt met je website. Met dat soort vragen kun je terecht op Joomla-forums (Google is je vriend), of je kunt naar een Joomla Gebruikergroep in jouw buurt, die hebben vaak een Dokter Joomla-onderdeel in hun bijeenkomsten zitten. Dat is dé manier om gratis antwoord op je vraag te krijgen.

... of wil je hulp van mij?

Wil je niet wachten tot je antwoord kriigt of wil je gewoon hulp? TipTopWeb werkt dagelijks met websites en weet de weg in Joomla. 

Hoe dan?

Via ons contactformulier kun je je vraag stellen. Een eenvoudige vraag is over het algemeen binnen een uurtje opgelost. Is de kwestie ingewikkelder, dan geef ik aan hoeveel tijd ik nodig ben. We maken dan een heldere afspraak, zodat u weet wat de kosten zijn.

En de rekening?

Ik stuur dan een factuur met het afgesproken kosten. Denk je mij vaker nodig te zijn, dan is misschien een idee om het onderhoud door mij te laten doen. Dat kan dan voor uw voordeliger zijn.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.